• Adil Zengin Otomotiv İnşaat Satılık Kiralık Taksi Taksi Plakası Alım Satım Ticari Taksi Sahibinden Taksi Plakası Sıfır İstanbul Ankara İzmir  Kale Ticaret Yaşar Ticaret
  • Adil Zengin Otomotiv İnşaat Satılık Kiralık Taksi Taksi Plakası Alım Satım Ticari Taksi Sahibinden Taksi Plakası Sıfır İstanbul Ankara İzmir  Kale Ticaret Yaşar Ticaret
  • Adil Zengin Otomotiv İnşaat Satılık Kiralık Taksi Taksi Plakası Alım Satım Ticari Taksi Sahibinden Taksi Plakası Sıfır İstanbul Ankara İzmir  Kale Ticaret Yaşar Ticaret
  • Adil Zengin Otomotiv İnşaat Satılık Kiralık Taksi Taksi Plakası Alım Satım Ticari Taksi Sahibinden Taksi Plakası Sıfır İstanbul Ankara İzmir  Kale Ticaret Yaşar Ticaret

Sıfır Km Satılık Taksi

sifir_km_satilik_taksi

Sıfır Km Kiralık Taksi

sifir_km_kiralik_taksi

2. El Kiralık Taksi

ikinci_el_kiralik_taksi

Hususi Araçlar

hususi_arac

Ticari Taksi Plakası

Tahditli Plaka Nasıl Oluşmuştur

Tahditli Plaka Nasıl Oluşmuştur

 

Ülkemizde büyük kentlerde hızla artan nüfus, gelişen yerleşim ve iş alanları ve çoğalan yolcu sayısı karşısında vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, bir plan ve program çerçevesinde, plaka sınırlaması uygulanan illerde taksi, minibüs ve dolmuşlara verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları 03.05.1986 tarih ve 19096 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 02.04.1986 gün ve 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Daha sonra söz konusu Bakanlar Kurulu kararında; 90/390, 91/1780, 94/6311, 95/7212 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile değişiklikler yapıldıktan sonra, en son olarak 04.06.1998 tarih ve 23362 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 98/11158 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişiklikler sonucunda tahditli ticari plaka verilmesinde uyulacak usul ve esaslara son şekli verilmiştir.

 

Karara göre;

 

1- Vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadı ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına verilecek olan ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmek, kararın amacını oluşturmaktadır.


2- Ticari plaka verilebilmesi için; taksi, dolmuş ve minibüslerde şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş olmak ve şoförler odasına üye olmak şartları aranırken, umum servis araçlarında ise şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve şoförler odasına üye olmak veya ticaret odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içinde taşımacılık yapmak şartları aranmaktadır.
3- Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle o il ve ilçenin toplu taşıma ihtiyacı trafik komisyonu tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına bildirilecek, halen plaka tahdidi uygulanan illerde taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları için tespit edilen ticari plaka sayısının arttırılması, iade edilenler ile henüz tahsis edilmemiş olanlar dahil, bunların trafik komisyonlarınca dağıtılması İçişleri Bakanının onayı ile olacaktır.


4- İlin ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılacak ticari plakaların muhammen bedeli ticari plakanın serbest piyasadaki tahmini bedelinin % 80'ine tekabül eden kısmı esas alınarak trafik komisyonu tarafından tespit edilecek ve plakaların ihalesi işlemi gerçekleştirilecektir.

 

5- Plaka satışlarından elde edilen gelirin % 90' ı Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonuna, % 10' u ise Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı hesabına dönem sonunu takip eden 1 ay içerisinde aktarılacaktır.


Daha sonra, 3 Mart 2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesinin "f" ve "g" bentleri ve Geçici 1 inci maddesinin "c" bendi hükümlerine göre Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu da kaldırılmış olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2002 tarih ve 1595 sayılı 0040 no'lu Genelgesi ile 81 İl Valiliğine yazılan yazıda; yukarıda bahsedilen Kanun'dan bahsedilerek yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; ticari araçlarda bulundurulmasına izin verilen reklam bedelinin %25 tutarı ile 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ticari plaka satışlarından elde edilen %90'lık payın, gelirin elde edildiği yerdeki Mal Saymanlıklarının (Vergi Dairelerinin) damga, resim ve harçları tahsile yetkili kısımlarına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılacağı, elde edilen gelirlerle ilgili tahsilat makbuzunun bir suretinin ilgili kişilerce, bir suretinin ise işlem dosyasında muhafazasının sağlanması talimatı verilmiş olup, uygulama halen bu şekilde devam etmektedir.

 

Buraya kadar yazılanlardan sonra, "tahditli ticari plaka uygulamasına izin veren" 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararını çeşitli açılardan irdelemede ve değerlendirmede fayda görülmektedir:
A- Ticari Plakalarda Uyulacak Esas ve Usuller Bakanlar Kurulu, 2 Nisan 1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Kararname ile, herhangi bir kanuni dayanak göstermeden, "Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar" başlığını taşıyan bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Söz konusu Kararda daha sonra; 27/06/1990 tarih ve 20561 sayılı resmi gazetede yayımlanan 90/390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 08/06/1991 tarih ve 20895 sayılı resmi gazetede yayımlanan 91/1780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 24/12/1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazetede yayımlanan 94/6311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 06/09/1995 tarih ve 22896 sayılı resmi gazetede yayımlanan 95/7212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve en son olarak da 04/06/1998 tarih ve 23362 sayılı resmi gazetede yayımlanan 98/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklikler yapılarak bugünkü haline getirilmiştir.
Bu karara göre; il trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınması halinde, o il ve ilçelerinde yeniden trafiğe çıkacak taksi, dolmuş ve minibüslere verilecek ticari plakaların sayısının arttırılması, iade edilenler ile henüz tahsis edilmemiş olanlar dahil, bunların trafik komisyonlarınca dağıtılması il trafik komisyonlarınca değerlendirilecek, bu değerlendirmenin sonucunda düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına sunulacak ve alınan bu kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlük kazanacaktır.


Böylece belirlenen yeni ticari plakalar, il trafik komisyonlarınca, ikişer aylık aralarla yılda altı kez, kapalı zarf usulü ile arttırmaya çıkarılarak, en yüksek bedeli teklif edenlere ihale edilecektir. Ticari plakaların dağıtımında, bunların o yerde serbestçe yapılan satış ve devirlerinde geçerli olan bedellerinin % 80'i arttırma için muhammen bedel, yani başlangıç miktarı olarak kabul edilecektir.


Karara göre, eskiden ve yeniden alınan ticari plakaların sahipleri, bu plakaları taşıttan ayrı olarak serbest piyasada satabileceklerdir. Bu tür plakalar, taksi, dolmuş ve minibüslerde ancak şoförlüğü geçim kaynağı olarak sürekli biçimde, Şoförler Odası üyesi sıfatıyla icra edenlere, umum servis araçlarında ise şoförlüğü geçim kaynağı olarak sürekli biçimde Şoförler Odası üyesi sıfatıyla icra edenler ile taşımacı şirketlere devredilebilir.
İl trafik komisyonlarının yeniden arttırmaya çıkaracağı ticari plakaların ihalesinden elde edilecek paraların % 90'ı Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu hesabına, geri kalan % 10 ise, bir özel tüzel kişi olan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na verilecektir.


Ancak, 3 Mart 2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesinin (f) ve (g) bentleri ve Geçici 1 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu da kaldırılmış olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2002 tarih ve 1595 sayılı 0040 no'lu Genelgesi ile 81 İl Valiliğine yazılan yazıda; yukarıda zikredilen Kanun'dan bahsedilerek yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; ticari araçlarda bulundurulmasına izin verilen reklam bedelinin %25 tutarı ile 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ticari plaka satışlarından elde edilen %90'lık payın, gelirin elde edildiği yerdeki Mal Saymanlıklarının (Vergi Dairelerinin) damga, resim ve harçları tahsile yetkili kısımlarına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılacağı, elde edilen gelirlerle ilgili tahsilat makbuzunun bir suretinin ilgili kişilerce, bir suretinin ise işlem dosyasında muhafazasının sağlanması talimatı verilmiş olup, uygulama halen bu şekilde devam etmektedir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu şekildeki düzenlemenin gerekçesi, kararın "Amaç" maddesinde, "vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadı" olarak açıklanmıştır.


KAYNAK
T.G.  EMİN BADUR

 

Alım Şartları

1. 6 adet resimli ikametgah, mesleği şöför yazacak, arkasında en az (3) yıldır ikametgah etmektedir yazılıp mühürlenecek. (muhtardan) (tarih , gün , ay belirtilecek )
2. 3 adet nüfüs cüzdan sureti muhtardan
3. Şöförler odasından faaliyet belgesi ve mesleği bölümü şöför yazacak.
4. Ehliyet ve kimlik aslı gelicek. (noter tastikli)
5. Sabıka kaydı gelicek. (savcılıktan)

 

Alım Talep Formu

a
 

Satım Şartları

1. Aracın ruhsatları
2. Vergi levhası
3. İkametgah resimli
4. Nüfus sureti
5. Noterden en son yapılan işlem sureti
6. Taksi metre
7. Hologram

 

Satım Talep Formu

s
 

Kiralama Koşulları

Gerekli evraklar
- İkametgah
- Nüfus cüzdanı sureti
- Sabıka kaydı
- En az 2 yıl İstanbul’da ikamet etmesi
- Kefil

 

Kiralama Talep Formu

k
 

Kiraya Alma Koşulları

Gerekli evraklar

 

- Aracın ruhsatları
- Vergi levhası
- Belediye ruhsatı
- Fiş+kaşe
- Taksi metre
- İkametgah sureti
- Nüfus cüzdanı sureti
- 2 adet resim
- Faaliyet belgesi


Kontrat 1 yıl süreyle yapılır. Yıl sonunda taraflar serbest buyrulur. Kontrat firmanın ön koşullarını bildiren ön anlaşmadır

Ön sözleşme örneği aşağıdaki gibidir.
1- Kiraya veriyorum plakanın aylık kirası      #x.xx-ytl#      #ix.xx-ytl#

2- Kira karşılığında alınan plakanın sözleşme tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Başlangıç tarihi: x.x........           Bitiş tarihi:  x.x.2011

3- Kiracı kira müddeti içerisinde aracın trafikte yapmış olduğu tüm cezalardan sorumludur.

4- Ekde dökümü yapılan ödeme tarifesinde yazan ödeme günlere günlerine riayet edilemez ise hiç bir ihtara gerek kalmadan kalan bakiye ödemeleri muaccel hale gelir plaka kiraya alındığı günden bittiği güne kadar araç üzerine gelecek tüm cezalar kiracıya ait

5- Yıllık ana vergisi ve plaka vergisi mal sahibine aittir.

6- Kiracı söz konusu ticari plakayı kiraya verenin yazılı iznini almak kaydı ile üçüncü şahıslara kiraya verebilir

7- Cayma halinde cayan taraf diğer tarafa 1 (bir) kira bedeli ödeyecektir.

8- Kira müddeti 12 (oniki) aydır. İhtilaf halinde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir


9- Komisyoncu gelecek olan cezalardan sorumlu değildir.sorumluluk kiracıya aittir.kiracı cezaları ödemediği takdirde vermiş olduğu teminat senedi kullanılacaktır.

10- Aracın karışmış olduğu tüm cezalardan ve aracın dışarıya ve içerisindeki yolculara karşı vermiş olduğu  tüm zararlardan dolayı (maddi ve manevi) kiraya veren ve komisyoncu kesinlikle sorumlu değillerdir. Tüm sorumluluk kiracıya aittir.

11- Kiracı tüm borçlarını kapattıktan sonra araba kiracıya kalır.

12- Kiracıdan bir adet teminat seneti alınmıştır. Bu senet belirtilen sözleşme tarihleri arasında trafikten plakaya gelebilecek herhangi bir kazaya cezaya vs. gibi tahakkuklar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz.

13- İş bu sözleşme taraflar arasında tanzim edilmiş bir ticari taksi plakası kira işlemi olup komisyoncunun buradaki görevi kira işleminde taraflar arasında komisyonculuk (tellallık)yapmış olmaktadır. Komisyoncu yalnız  aracılık hizmeti yapmış olduğundan

14- Yukarıda şartları yazılı olan sözleşmeyi okuyup kabul ettiğimi daha sonradan bu şartların dışında hiç bir hak talep etmeyeceğimi beyan ve kabul ederim

 

Kiraya Alma Talep Formu

k
 

Hisseli Plaka Nedir

1 ) Bir taksi plakası 100 hisse üzerinden değerlendirilmektedir. Ruhsat’ta adı geçen en küçük pay 6.25 (Bijon)’dan başlayıp 16/1 , 16/2 8/1, 4/1 , 4/2 4/3 (vs) gibi adlandırılmaktadır. Belirtilen hissenin hemen yanında hisse sahibinin ismi yer alır.
2) Taksi plakasının bir diğer hisselendirme şeklide rehin karşılığı olmaktadır. Satıcı alıcının hissesi miktarınca alıcıya ruhsata işlenmek kaydı ile sahip olacağı miktar karşılığında icra dairesinden borçlanmasıdır.
3) Firmamızın kesinlikle karşı olduğu birçok rakip firmamız ve de yatırımcıların baş vurmuş  olduğu kağıt üzerinde , hiçbir resmi dayanağı olmayan açığa bırakmak tabiri ile adlandırılan yöntemdir. Bu yöntem bir çok yatırımcının mağdur olduğu yada olabileceği bir sistemdir. Hiçbir güvencesi olmayan bizim tabirimizle ‘ CENNET TAPUSU’ vermek gibidir.
Firmamız hiçbir yatırımcıya bu yöntemi önermemekle beraber %100 riskli bulmaktadır ve de tavsiye etmemektedir.
 

DÖVİZ KURU

Sitene Döviz Kuru Ekle
denizbank_logo
finansbank_logo
vakifbank_logo
turkiyefinans_logo

Kredi hesaplamaları ile ilgili tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.